Visie

Missie

Professionaliseren van de beroepsbeoefenaar: een speerpunt!

Maatschappelijke veiligheid is in onze samenleving een issue geworden. Mensen en organisaties voelen zich in toenemende mate onveiliger. Men ervaart een stijging van criminaliteit in allerlei vormen, of het nu gaat om bijvoorbeeld overvallen en diefstal of om niet-integer gedrag binnen organisaties. Van weer een andere orde zijn de talloze aanslagen in de wereld die duidelijk maken hoe kwetsbaar we zijn voor menselijk geweld.

Dit heeft geleid tot de groei van het aantal beroepsbeoefenaren binnen dit domein, zowel binnen de publieke als de private sector. Naast volumegroei zijn ook andere trends zichtbaar. Organisaties en instituties, overheid en bedrijfsleven raken intensiever met elkaar verweven. De Publiek-Private Samenwerking (PPS) krijgt ook op het terrein van maatschappelijke veiligheid steeds meer haar beslag. Een ander punt vormt de toenemende aandacht voor de normen en waarden binnen organisaties. De organisatiestructuur als drager van veiligheid neemt in veiligheidsbeleid een steeds belangrijker plaats in.

Dit alles stelt hoge eisen aan de beroepsbeoefenaar.